Brief van de voorzitters

Brief van de voorzitters
Bij de start van de nieuwe kerkelijk jaar kijken we blij en dankbaar terug, en vol goede moed vooruit. Lees hier de brief van David Renkema en Hans Bergwerff, voorzitters van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.  

"Aan alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag,

De zomervakanties lopen ten einde. Dat betekent dat we het activiteitenjaar 2022/2023 nu echt achter ons laten en vooruitkijken naar wat het jaar 2023/2024 ons brengen gaat. Voor de meesten van de nog actieven onder ons zit de zomervakantie er weer op. Voor de post-actieven was er vaak geen vakantie, alleen een periode waarin anderen weg waren. We maken ons klaar voor de startzondagen: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde (jaarthema van de Protestantse Kerk).

We kijken blij vooruit naar een aantal vacatures voor predikanten die weer vervuld zijn, op andere locaties wordt nog gewerkt aan het beroepen van een predikant. In de periode waarin de vacatures bestaan zien we dat onze oudgedienden nog volop bijspringen in pastoraat en erediensten. Het werk in de wijngaard blijft boeien en bloeien. Natuurlijk met de grote inzet van ieder die zich betrokken voelt bij het kerkenwerk, onze organisten en cantors, onze kosters, onze ambtsdragers en taakdragers, ieder die zich geroepen voelt. We kijken blij en dankbaar terug, we kijken vol goede moed vooruit.

In het voorjaar hebben we de jaarverslagen en -rekeningen afgesloten van de Protestantse Kerk Den haag (PGG), de Diaconie en Stek. Ondanks de hoge inflatiecijfers en de invloed van de oorlogsspanningen op met name onze energierekeningen, hebben we het jaar 2022 over de gehele linie goed mogen afsluiten. Afgezien van de invloed van een negatief beursjaar bleef het tekort daardoor beperkt. We kennen de invloed van het dalend ledental op het tekort. Vanuit de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters blijven we daarom ook gefocust op een gezonde financiële huishouding. Ooit werkten we toe naar een streven naar een dekkende begroting in 2025. Dat streven hebben we inmiddels losgelaten: een gezonde financiële architectuur hangt af van een voorzichtig interen op onze (wijk)reserves. We willen dat interen uiteraard zoveel mogelijk dempen. Dat betekent dat we de vinger aan de pols moeten houden op het moment dat er vacatures zijn te vervullen of dat er investeringen gewenst zijn in bij voorbeeld milieu- en klimaatinvesteringen in kerkgebouwen. We oriënteren ons op die momenten steeds op de veerkracht van de betreffende wijkgemeente. Behalve de financiële draagkracht van een wijkgemeente is ook van belang dat de wijkgemeente in staat is de ambten en taken te vervullen en present te zijn in de stad.

In het afgelopen halfjaar zien we dat de financiën over de hele stad weer achterblijven bij die over het jaar 2022. Dit is in lijn met onze begrotingen, maar blijft toch ook signaal van de krimp waarmee we als PGG geconfronteerd worden. Gelukkig ervaren we dat de ambten en taken nog steeds overwegend goed in te vullen blijken. We gaan dan ook met die positieve energie verder. Tegelijk blijven we aandacht vragen voor de financiën: krimp betekent op de lange termijn dat we het aantal predikantsplaatsen voor de stad onder druk voelen komen. En dat wensen we geen wijkgemeente toe. We zijn voorzichtig waar we kunnen en moeten. Maar we hopen ook dat ieder op eigen plek kijkt of er ruimte is voor een grotere bijdrage. Dan kunnen we met inzet van alle krachten moedig voorwaarts, nieuw elan. Voor het komende kerkelijke jaar wensen we ieder Gods zegen."

Namens de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters,

David Renkema en Hans Bergwerff
Voorzitters van de Algemene Kerkenraad resp. het College van Kerkrentmeesters
 
terug