ANBI ANBI
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hieronder vind je de daarvoor relevante gegevens. 

Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
T  070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
W www.protestantsekerkdenhaag.nl
RSIN: 814079313
KvK: 3025 8482 (Protestantse Kerk in Nederland)

Bestuursvorm
De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Algemene Kerkenraad van de PGG bestaat uit afgevaardigden van de wijkgemeenten. Meer informatie vindt u in de Plaatselijke Regeling.

Doelstelling
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage voelt zich geroepen om op verschillende tijden en op verschillende manieren mensen gelegenheid te bieden om God en elkaar te ontmoeten.

Beleidsplan
Visiedocument Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage: Herkenbaar en present
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland: Dichtbij het hart

Jaarrekening en begroting
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Begroting 2020
Begroting 2019

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vind je via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. (Het moderamen van) De Algemene Kerkenraad bestaat uit vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.


Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
bezoekadres:
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag 
postadres:
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
T  070-3181616
info@diaconiedenhaag.nl
www.diaconiedenhaag.nl
RSIN: 0026.02.763

Bestuursvorm
De Protestantse Diaconie Den Haag maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Diaconie van Den Haag kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit afgevaardigden van Haagse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beleid, het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGG is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 7 leden.

Doelstelling
De doelstelling/visie van de Diaconie is hier te vinden.
Het laatste beleidsplan van de Diaconie is hier te vinden.

Beloningsbeleid
De Diaconie heeft geen betaalde krachten in dienst. Het diaconale werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Stek,Stichting voor stad en kerk in Den Haag. De beloning van deze medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarrekening en begroting
De meest recente jaarrekeningen en begrotingen van de Protestantse Diaconie Den Haag vind je hier.
 
terug