ANBI ANBI

De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Hieronder vindt u de daarvoor relevante gegevens. 

Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te 's Gravenhage

Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
T  070-3858707

W www.protestantsekerkdenhaag.nl
RSIN: 813612809 (Protestantse Kerk in Nederland)
KvK: 3025 8482 (Protestantse Kerk in Nederland)

Bestuursvorm
De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Algemene Kerkenraad van de PGG bestaat uit afgevaardigden van de wijkgemeenten. Meer informatie vindt u in de Plaatselijke Regeling.

Doelstelling
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage voelt zich geroepen om op verschillende tijden en op verschillende manieren mensen gelegenheid te bieden om God en elkaar te ontmoeten.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaam-heden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. (Het moderamen van) De Algemene Kerkenraad bestaat uit vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.


Diaconie van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage
bezoekadres:
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag 
postadres:
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
T  070-3181616

www.diaconiedenhaag.nl
RSIN: 0026.02.763

Bestuursvorm
De Protestantse Diaconie van Den Haag maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Diaconie van Den Haag kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit afgevaardigden van Haagse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beleid, het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGG is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 7 leden.

Doelstelling
De doelstelling/visie van de Diaconie vindt u hier.
Het laatste beleidsplan van de Diaconie vindt u hier.

Beloningsbeleid
De Diaconie heeft geen betaalde krachten in dienst. Het diaconale werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Stek,Stichting voor stad en kerk in Den Haag. De beloning van deze medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Documenten
De meest recente jaarrekening vindt u hier, de laatste begroting hier.
 

terug